Opcje ułatwień dostępu
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 18:00

Piątek: 8:00 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

Struktura organizacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym działają dwa organy: Dyrektor oraz Rada Społeczna.

Dyrektor odpowiada za zarządzanie podmiotem leczniczym oraz nim kieruje i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność. Wykonuje on swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy:

1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

2. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego, oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka. Do zadań Rady Społecznej należy, między innymi, przedstawianie wniosków i opinii dot. planu finansowego i inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z realizacji tych planów, uchwalanie regulaminu swojej działalności, zatwierdzenia regulaminu, zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego itp.

Skład Rady Społecznej i czas trwania jej kadencji określa statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej, natomiast sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy

i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej .

Bezpośrednio Dyrektorowi Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego podlegają zastępcy:

1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,

2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy.

 

Cele i zadania oraz strukturę organizacyjną Ośrodka określa Statut POZP nadany przez organ tworzący to jest przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

 

Zakresy obowiązków podległej kadry kierowniczej określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.