Opcje ułatwień dostępu
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 18:00

Piątek: 8:00 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

BIP

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego

 Os. Kosmonautów 110

61-642 Poznań

Kontakt:

Rejestracja telefony: 61 820-33-23, 828-96-54, 827-73-70, 827-73-76
Sekretariat tel.: 61 827-73-71    fax: 61 827-73-77
strona internetowa: www.pozp-poznan.pl
e-mail: osrodek@pozp-poznan.pl


Wpisy do rejestrów:
Wojewoda Wielkopolski – 000000016284
Krajowy Rejestr Sądowy - 0000002648

Rys historyczny – Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego powstał 13.10.1998 r. początkowo jako jednostka budżetowa, od 01.12.1998 r. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Od 1.01.1999 r. jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Podstawa prawna działalności – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618), Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego o utworzeniu Poznańskiego Ośrodka Zdrowia  Psychicznego, Decyzja Wojewody w sprawie rejestracji, Zaświadczenie o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Statut Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego, inne przepisy dotyczące działalności podmiotów leczniczych.

Siedziba – Os. Kosmonautów 110, budynek będący własnością Miasta Poznania,

grunt – użytkowanie wieczyste -  Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych osobom ze schorzeniami psychicznymi.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności prowadzenie:

 1.  specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób psychicznych łącznie ze świadczeniami z zakresu diagnostyki i rehabilitacji psychicznej,działalności ambulatoryjnej,
 2. działalności różnej, obejmującej opiekę dzienną i inną pośrednią,
 3. działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego,
 4. spraw pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej, eksploatacyjno – technicznej oraz administracyjno – finansowej (zgodnie z potrzebami „Ośrodka”),
 5. działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Komórki Organizacyjne świadczące usługi:

Komórki Wspomagające: Statystyka Medyczna i Rejestracja

Dział ekonomiczno – eksploatacyjny

Dział administracyjno – gospodarczy

Samodzielne stanowiska pracy - ds. kadr; ds. obronnych, bhp i p-poż, Radca Prawny

Oddział Dzienny

Na Oddział przyjmowane są osoby z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w szczególności ze schizofrenią i psychozami schizoafektywnymi
i upośledzeniem umysłowym. Stosujemy różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych mających na celu odtworzenie i podtrzymanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z ludźmi, rozwiązywania problemów, pełnienia ról społecznych. Celem Oddziału jest rehabilitacja chorych psychicznie oraz aktywizacja w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Dysponujemy następującymi formami pomocy:
1) psychoterapia grupowa i indywidualna,

2) psychoedukacja dla chorych i ich rodzin,

3) terapia zajęciowa,

4) choreoterapia,

5) muzykoterapia,

6) relaksacja,

7) treningi umiejętności społecznych,

8) zajęcia aktywizujące i rekreacyjne,

9) leczenie farmakologiczne,

Ambulatorium

Ambulatorium pełni funkcję poradni psychiatrycznej, w ramach której prowadzone jest:

 1. leczenie specjalistyczne psychiatryczne bez wymaganego skierowania,
 2. poradnictwo i kwalifikacja w zakresie innych form leczenia (leczenie szpitalne, oddział dzienny, programy terapeutyczne),
 3. poradnictwo psychologiczne i diagnostyka psychologiczna,
 4. badanie dla ośrodków adopcyjnych,
 5. poradnictwo w charakterze wizyt domowych,
 6. sesje wsparcia psychospołecznego.

W Poradni pracuje zespół doświadczonych lekarzy specjalistów, psychiatrów i psychologów. W ramach Ambulatorium Ośrodka działa Aktywizująca Grupa Ambulatoryjna, która oferuje różne formy treningów społecznych, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację chorych.

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego realizuje również Program terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów, realizowany ze środków Województwa Wielkopolskiego. Przyjmowani są chorzy głównie
z rozpoznaniem schizofrenii (bez skierowania). W ramach Programu oferujemy socjoterapię, psychoedukację, terapię zajęciową, terapię grupową. Program realizowany jest od 2009r. w miesiącach od kwietnia do grudnia danego roku.

Statystyka Medyczna i Rejestracja

Jest komórką wspomagającą pracę w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Zatrudnia kierownika, pielęgniarkę i rejestratorki. Jest odpowiedzialna za umawianie pacjentów, kierowanie zapleczem rejestracyjnym, prowadzenie archiwum, jak również za prowadzenie statystyki medycznej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Organy Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego:

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 618) w Ośrodku działają dwa organy: Dyrektor oraz Rada Społeczna.

Dyrektor odpowiada za zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej oraz kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zakładu. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność. Wykonuje on swoje zadania kierownicze i zarządzające wydając Zarządzenia wewnętrzne przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

2) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego.

3) Przełożonej pielęgniarek.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz organem doradczym Dyrektora Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego.

Do zakresu zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, wniosków i opinii  w sprawach:

2) przedstawienie kierownikowi zakładu, wniosków i opinii w sprawach:

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych  zadań określonych w ustawie i statucie Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego.

Bezpośrednio Dyrektorowi Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego podlegają zastępcy:

 1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,

 2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy.

 

Do kompetencji Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa należy:

 1. programowanie, organizowanie i nadzorowanie udzielanych świadczeń zapobiegawczo  – leczniczych, konsultacyjnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych,

 2. zaopatrzenie w leki, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

 3. nadzór organizacyjny nad komórkami ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w specjalnościach reprezentowanych w Ośrodku,

 4. nadzór organizacyjny i merytoryczny związany z prowadzeniem dokumentacji medycznej,

 5. organizowanie wewnętrznej działalności szkoleniowej pracowników medycznych z wyższym i średnim wykształceniem,

 6. prowadzenie sprawozdawczości medycznej.

Do kompetencji Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego należy:

 1. działalność administracyjna i eksploatacyjna, z wyłączeniem spraw służb pracowniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. nadzorowanie zabezpieczenia właściwych warunków pobytu chorego w Ośrodku,

 3. nadzorowanie organizacji usług gospodarczych, pralniczych, zaopatrzeniowych,

 4. nadzorowanie eksploatacji nieruchomości, instalacji technicznych jak np.: energii  elektrycznej, wodociągowej, ogrzewania, urządzeń łączności, alarmowych itp.,

 5. nadzorowanie organizacji transportu,

 6. organizacja i prowadzenie rachunkowości Poznańskiego Ośrodka Zdrowia  Psychicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami,

 8. analiza wykorzystania przydzielonych środków finansowych,

 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora  Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

 10. dokonywanie kontroli bieżącej i następnej,

 11. kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych i pracowników.

 

Do kompetencji Przełożonej pielęgniarek należy:

 1. opracowywanie planu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego
  z uwzględnieniem podziału etatów pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,

 2. opracowywanie i wdrożeniu programów zapewniających oczekiwaną jakość realizowanych świadczeń pielęgniarskich i sprawną organizację,

 3. ustalanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległego personelu,

 4. opracowywanie i doskonalenie systemu wynagradzania, oceniania
  i motywowania podległych pracowników,

 5. uczestniczenie w naborze personelu,

 6. systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską oraz określanie liczby i rodzaju stanowisk pracy,

 7. dokonywanie systematycznej oceny jakości i dostępności realizowanych świadczeń oraz przestrzegania standardów i procedur opieki pielęgniarskiej,

 8. systematyczne ocenianie jakości świadczeń podległego personelu
  i stosowanych metod opieki,

 9. tworzenie warunków i koordynowanie współdziałania pielęgniarek z innym personelem medycznym,

 10. organizowanie i prowadzenie okresowych narad z podległym personelem.

 

Odpowiednim zastępcom Dyrektora podlegają Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Do kompetencji Kierownika Oddziału Dziennego należy:

 1. reprezentowanie spraw pracowników oddziału i problemów związanych z organizacją  pracy z chorymi wobec Dyrektora Ośrodka,

 2. koordynowanie pracy zespołu,

 3. prowadzenie badań kwalifikacyjnych pacjentów przed przyjęciem ich na Oddział,

 4. podejmowanie decyzji o przyjęciu i o wypisaniu pacjenta z Oddziału,

 5. wykonywanie badań psychologicznych,

 6. prowadzenie zajęć superwizyjnych w pracowniach terapii zajęciowej w zajęciach grupowych,

 7. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i psychoterapii grupowej oraz zajęć społeczności terapeutycznej,

 8. prowadzenie sprawozdawczości, prowadzenie dokumentacji realizowanych przez siebie obowiązków.


Do kompetencji Kierownika Ambulatorium należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności podległej mu jednostki organizacyjnej,

 2. dbanie o wysoki poziom świadczeń zdrowotnych w specjalności reprezentowanej w Ambulatorium,

 3. dbanie o zaopatrzenie Ambulatorium we wszystko co jest niezbędne do sprawnej jego  działalności,

 4. dbanie o terminowe i dokładne prowadzenie statystyki medycznej według obowiązujących przepisów.

Do kompetencji Kierownika Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych należy:

 1. reprezentowanie spraw pracowników komórki organizacyjnej oraz problemów związanych z organizacją pracy z chorymi,

 2. koordynowanie pracy zespołu, a w szczególności:

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 z 20 stycznia 2011, Poz. 67).

 

Przeprowadzone kontrole:

 1. 14.01.2014 r. do 31.01.2014 r.  Kontrola problemowa za 2013 r.
  w zakresie gospodarowania mieniem, środkami publicznymi, lekami
  i odpadami medycznymi oraz z zakresu realizacji zadań statutowych. Kontrola przeprowadzona z upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 2. 19.09.2014 r. Kontrola Państwowego  Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie  oceny stanu sanitarno-technicznego podmiotu leczniczego. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień tym samym nie wydano zaleceń.

 3. 10.09.2015 r. Kontrola Państwowego  Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego podmiotu leczniczego. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień tym samym nie wydano zaleceń.

 4. 28.04.2016r. Kontrola projektów przeprowadzona przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
  w Poznaniu. Nie wydano zaleceń.

 5. 7.05.2016r. do 22.06.2016r. Urząd Kontroli Skarbowej Poznań – audyt z art. 62 ust.1 lit.b Rozp.Rady (UE) 1083/2006 z dn.11 lipca 2006r. Nie wydano zaleceń.

 6. 02.09.2016r. do 14.09.2016r. I Oddział Poznań ZUS. Zakres kontroli zgodny z upoważnieniem. Nie wydano zaleceń.

 7. 16.09.2016 r. Kontrola Państwowego  Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie  oceny stanu sanitarno-technicznego podmiotu leczniczego. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień tym samym nie wydano zaleceń.wyczytanie rejestru...

 8. 09.10.2017r. do 31.10.2017r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego - kontrola kompleksowa za 2016r. Wystąpienie pokontrolne bez zastrzeżeń.

 9. 20.10.2017r. Kontrola Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego. Zalecenia dot. malowania ścian na klatce schodowej.

Raporty

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego za rok 2022 (PDF, 646 KB)

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego za rok 2021 (PDF, 354 KB)

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego za rok 2020 (PDF, 370 KB)

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego za rok 2019 (PDF, 498 KB)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (PDF, 875 KB)

 

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2023